Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky běžeckého trenéra a maséra Lukáše Findeise, IČ 02054272

  1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Lukášem Findeisem (dále jen provozovatel) IČ 02054272, bez provozovny, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje trenérské a masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu i telefonickým objednáním konkrétního termínu služeb projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

1.4. Na smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

  1. Objednávka služeb

2.1. Místo poskytování služeb
Provozovatel nemá provozovnu. Služby budou poskytovány u zákazníka doma, venku či v jiných prostorech po domluvě se zákazníkem. Služby jsou poskytovány i formou online konzultací.

2.2. Termín poskytnutí služby
Termín poskytnutí služby je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či písemně. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

2.3. Objednání služeb
Před objednáním služby je zákazník povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami a kontraindikacemi pro poptávané služby. Zákazník bere na vědomí, že při neseznámení se s podmínkami poskytování služeb mu dle čl. 2.7. všeobecných obchodních podmínek může být služba odmítnuta.

2.4. Přeobjednání
Pokud se zákazník z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před začátkem termínu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, může být služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase, pokud se provozovatel a zákazník nedomluví na prodloužení doby trvání služby. Příchod se zpožděním delším než 15 minut se považuje za absenci zákazníka dle čl. 2.6 všeobecných obchodních podmínek.

2.6. Absence zákazníka
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je provozovatel oprávněn v případě neomluvené absence a příchodu se zpožděním větším než 15 minut požadovat po zákazníkovi uhrazení poplatku ve výši 50 % z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Má-li zákazník dárkový poukaz a nedostaví-li se bez omluvy, bude mu hodnota neuskutečněné lekce odečtena z hodnoty poukazu.

Provozovatel si vyhrazuje právo neobjednat zákazníka před uhrazením poplatku za absenci. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje si provozovatel právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a odmítnout mu poskytnutování služeb.

2.7. Odmítnutí služeb
Poskytnutí služeb může být odmítnuto či předčasně ukončeno v těchto případech:
a) zákazník má zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník je v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník má zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník má kontraindikace pro požadovanou službu
e) zákazník je v nevyhovujícím hygienickém stavu
f) zákazník se v průběhu poskytování služeb i přes žádosti k nápravě vyjadřuje či chová nepřístojným způsobem

V případě odmítnutí služeb může být po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty celé rezervované doby.

2.8. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před prvním poskytnutím každé služby instruován o zdravotních rizicích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne služby využít, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.9. Ceník
Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách.

  1. Dárkový poukaz

3.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné z poskytovaných služeb či jejich kombinace. U dárkového poukazu lze přesný druh a rozsah služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před poskytnutím služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách https://bosytrener.cz.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednávání termínu pro ověření platnosti.

3.2. Hodnota dárkového poukazu
Na dárkovém poukazu je uvedeno na co a v jakém rozsahu lze poukaz použít. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

3.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít opakovaně až do vyčerpání jeho hodnoty. Poukaz má neomezené datum platnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

  1. Reklamace služeb

4.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4.2. Pro řešení sporu mezi provozovatelem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval provozovatele za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla provozovatelem vyřešena. Provozovatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 15 dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

4.3. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

4.4. Bližší informace pro spotřebitele jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.

  1. Závěrečná ustanovení

5.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Provozovatel i zákazník jsou povinni v průběhu poskytování služeb dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik a zákazník je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 11. 2. 2022.